Covid-19 / AVG / WKKGZ

WKKGZ

Om tegemoet te komen aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) sta ik geregistreerd bij de SCAG. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat klachten direct met mij besproken worden, maar mocht het nodig zijn kunt u contact opnemen met SCAG (scag.nl). Hier zullen ze u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

AVG/Privacyverklaring
Tao van de Zwaan, gevestigd aan Thorbeckelaan 2, 2802 CA te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik, Heleen Zwanenburg, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Tao van de Zwaan. Ik ben te bereiken via heleen@taovandezwaan.nl, verdere contactgegevens staan op de website www.taovandezwaan.nl vermeld.

Persoonsgegevens:
Er worden bij Tao van de Zwaan alleen persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van algemene persoonsgegevens die ik verwerk: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Er worden bij Tao van de Zwaan ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerkt met betrekking tot de gezondheid, fysieke en emotionele gesteldheid, medicijngebruik, medische informatie en ziektegeschiedenis.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:
Tao van de Zwaan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van de betaling, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Tao van de Zwaan is wettelijk verplicht NAW-gegevens te verwerken voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:
Bij Tao van de Zwaan worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn:
Bij Tao van de Zwaan worden persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is bewaart, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en daarnaast te voldoen aan de eisen gesteld vanuit de beroepsvereniging. Cliëntgegevens moeten minimaal 15 jaar na het laatste bezoek bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bij Tao van de Zwaan worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder vallen de NAW gegevens voor de belastingdienst, en het verstrekken van informatie over de behandeling aan (huis)arts of ziekenhuis. Het laatste zal alleen gebeuren in overleg en na toestemming van de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Tao van de Zwaan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tao van de Zwaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere (door jou genoemde) organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@taovandezwaan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:
Tao van de Zwaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@taovandezwaan.nl.